1.800,00 NOK

12 månedlige betalinger

Betalingsinformasjonen din blir lagret på en sikker server for fremtidige kjøp

Brukervilkår Heksesirkel 

1. Innledning

 

Velkommen til Heksesirkel! Heksesirkel er et skrivekurs som tilbys av Studio Jackson AS (org. nr. 928 924 491), nedenfor vist til som «Heksesirkel», «vi» eller «oss». I Heksesirkel får deltakere blant annet tilgang til digitale læringsressurser, møtes digitalt for spørreunder, tilgang til communities samt at det arrangeres digitale og/eller fysiske samlinger hvor spesielle temaer dekkes («Skrivekurset»).  De som melder seg på Skrivekurset omtales her som «Kursdeltakere», «du», «deg» e.l.  

Disse brukervilkårene («Vilkårene») gjelder for Skrivekurset og alle Kursdeltakere må akseptere Vilkårene for å få tilgang til Skrivekurset. Når du har meldt deg på Skrivekurset som beskrevet i punkt 2 anses du for å ha godtatt Vilkårene. 

Vi oppfordrer deg til å lese disse Vilkårene nøye. Vilkårene kan oppdateres fra tid til annen uten varsel. Vi vil imidlertid gi deg beskjed og be om samtykke fra deg når vi gjør betydelige endringer i Vilkårene. 

2. Påmelding til skrivekurset

2.1 Registrering og betaling

 

Kursdeltakere melder seg på Skrivekurset ved å registrere en brukerkonto på heksesirkel.no. For å fullføre påmeldingen kreves det videre at du betaler påmeldingsavgiften, slik dette er beskrevet i punkt 5 nedenfor.

2.2 Tilgang til Kursmaterialet

 

Etter opprettelse av brukerkonto og gjennomført betaling får du umiddelbart tilgang til Kursmaterialet (definert i punkt 3) og inkluderes videre i Skrivekursets deltakergruppe mv. (se også punkt 3). 

2.3 Krav til Kursdeltakere

 

Alle Kursdeltakere må ha fylt 18 år for å kunne delta på Skrivekurset, og ved å registrere deg bekrefter du å ha fylt 18 år. 

Din deltakelse er personlig, og du er ansvarlig for å hemmeligholde brukernavn og passord og er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som utføres fra din brukerkonto. Deltakere må derfor:

 1. oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger i når du registrerer deg og sørge for at de alltid er oppdatert, 
 2. straks informere Heksesirkel om uautorisert bruk av sin konto eller andre brudd på sikkerheten, og
 3. logge ut fra din konto når du ikke bruker Skrivekurset.

Heksesirkel påtar seg ingen forpliktelser for å verifisere opplysningene som Kursdeltakere registrerer seg med. Heksesirkel påtar seg heller ikke noe ansvar for eventuelle tap eller skade som følge av at Kursdeltakere unnlater å overholde kravene som nevnt i dette punktet.

3. Hva inkluderes i skrivekurset

 

Skrivekurset inneholder digitalt læringsinnhold- og ressurser laget av Heksesirkel («Kursmaterialet») som gjøres tilgjengelig i Skrivekursets deltagergruppe. Skrivekurset følger videre et bestemt program hvor det på nærmere angitte tidspunkt arrangeres digitale samlinger hvor alle Kursdeltakere er med. Hvis mulig vil det gjøres opptak av samlingene som gjøres tilgjengelig for Deltakerne underveis i Skrivekurset. Heksesirkel gir også Kursdeltakere tilgang til communities hvor Kursdeltakere kan kommunisere med hverandre. 

Når det er særskilt informert om det, vil det også arrangeres fysiske samlinger hvor også eksterne foredragsholdere kan bli invitert for å undervise i spesielle tema.

4. Skrivekursets start og varighet

 

Skrivekurset starter ved det tidspunktet som informeres om i forbindelse med påmeldingen og anses som avsluttet når den siste digitale samlingen er gjennomført. 

Ved Skrivekursets slutt vil Kursdeltagere ha tilgang til Kursmaterialet via sin konto på ubestemt tid. Dette inkluderer Kursmaterialet slik det forelå når det ble gjort tilgjengelig etter påmelding, og eventuelle oppdateringer i Kursmaterialet er ikke omfattet. Kursdeltakere vil også ha muligheten til å bli værende i Heksesirkels communities etter Skrivekursets slutt. 

Heksesirkel forbeholder seg retten til å fjerne alle tilganger etter Skrivekursets slutt, uten forvarsel, for eksempel dersom Skrivekurset legges ned, økte driftskostnader for Skrivekurset eller ved endringer i Skrivekursets innhold og/eller format.

5. Pris og betalingsbetingelser

 

Prisen for påmeldingsavgiften til Skrivekurset informeres om i forbindelse med påmelding og registrering på heksesirkel.no. Det kreves umiddelbar betaling av hele beløpet som fremgår for å få tilgang til Skrivekurset.

Betaling for Skrivekurset gjøres gjennom vår betalingsformidler Stripe. Heksesirkel har ingen tilgang til betalingsinformasjon som Kursdeltakere oppgir ved betaling og betalingsinformasjonen sendes kryptert og direkte til Stripe. Heksesirkel mottar kun en bekreftelse når betalingen er gjennomført, slik at vi kan registrere at det er betalt for påmeldingen.  

Les om Stripes brukervilkår her: https://stripe.com/no/connect-account/legal 

6.Krav til atferd og innhold

 

Skrivekurset er for alle, men vi forutsetter at Kursdeltakere melder seg på Skrivekurset for særlig et formål, nemlig å skrive. Vi legger i stor grad til rette for kreativ frihet, og forventer derfor at du er med å bidra til dette. 

Følgende atferd eller innhold er aldri tillatt i Skrivekurset og vil kunne medføre umiddelbar utestengelse:

 1. oppførsel eller innhold som trakasserer eller truer andre;
 2. innhold som diskuterer ulovlige aktiviteter med den hensikt å begå dem;
 3. innhold som krenker andres immaterielle rettigheter, eksempelvis opphavsrettigheter eller varemerkerettigheter, 
 4. pornografisk eller ulovlig innhold,
 5. reklame eller annet innhold som markedsfører produkter eller tjenester, og
 6. enhver form for programvarevirus, slik som trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber, ødelagte filer, skadelig programvare, spyware eller annen lignende programvare som kan skade driften av en annens datamaskin eller eiendom.

Det er under ingen omstendigheter lov til å publisere, dele eller på andre måter distribuere innhold som nevnt i punktene ovenfor. Hvis du ikke opptrer i samsvar med dette eller har de samme forutsetningene for din deltakelse som oss, forbeholder Heksesirkel seg retten til å melde deg ut av Skrivekurset. Dersom Kursdeltakere meldes ut av Skrivekurset, er Heksesirkel uten ansvar for oppsigelsen, i den utstrekning norsk lov tillater dette. Dette kan innebære at vi ikke gir refusjon av påmeldingsavgiften. 

8. Heksesirkel sine rettigheter og plikter

 

Heksesirkel vil etter beste evne gjennomføre Skrivekurset i henhold til den planen det informeres om i forbindelse med Skrivekursets start og frem til avslutning. 

En vesentlig del av Skrivekurset foregår digitalt. Vi kan derfor ikke garantere at alt vil foregå feilfritt, og vi forbeholder oss at forsinkelser i forbindelse med digitale samlinger eller nedlastning av Kursmaterialet kan forekomme. Vi forbeholder oss også retten til å avlyse fysiske samlinger, dersom foredragsholdere etc. melder frafall. 

Dersom Kursmaterialet eller digitale samlinger blir utilgjengelig av andre årsaker enn de som er beskrevet i avsnittet ovenfor, vil Heksesirkel gjøre alle rimelige tiltak for omgående å gjøre Skrivekurset tilgjengelig igjen, eller gi Kursdeltakere alternative måter for å få tilgang til Kursmaterialet og digitale samlinger.

Heksesirkel forbeholder seg retten til å gjøre endringer eller utskiftninger i teknologien og/eller plattformene som benyttes for å tilby Skrivekurset. 

9. Immatterielle rettigheter

 

Skrivekurset og Kursmaterialet er eid av Heksesirkel og ingen rettigheter til dette overføres til Kursdeltagere. Kursdeltagere får lisens til Kursmaterialet i henhold til CC [Versjon oktober 2022]. 

Heksesirkel får en ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, tidsbegrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallelig tilgang til åndsverk eller andre bidrag (konsepter, idéer) som Kursdeltakere gjør tilgjengelig i forbindelse med Skrivekurset («Brukerinnhold»). 

Kursdeltakere innestår for at (i) du eier eller har nødvendige rettigheter til tilgjengeliggjøre Brukerinnholdet i Skrivekurset, (ii) bruken av Brukerinnholdet i Skrivekurset ikke krenker noen tredjeparts rettigheter og/ eller strider mot noen kontrakt mellom deg og tredjeparter, og (iii) at Brukerinnholdet er lovlig og ikke er skadelig å bruke i Skrivekurset teknologiske plattformer.

10. Kommunikasjon med Heksesirkel og andre deltakere

 

Heksesirkel vil etter beste evne besvare henvendelser som kommer inn fra Kursdeltakere underveis i Skrivekurset. Så langt det er hensiktsmessig – og i en rimelig tid etter Skrivekursets slutt (punkt 4) – vil Heksesirkel opprettholde kontakten med Kursdeltakere og bistå med ytterligere veiledning. 

10. Angrerett, avmelding og refusjon

 

Ved ditt uttrykkelige samtykke og din aksept i forbindelse med påmeldingen, samt utsendt bekreftelse per e-post fra Heksesirkel, bortfaller angreretten idet du får tilgang til Skrivekursets Kursmaterialet   i henhold til punkt 2 og 5. 

Heksesirkel gir deg rett til å melde deg av Skrivekurset før Skrivekursets start. Ved avmelding fjernes alle tilganger mot at påmeldingsavgiften refunderes. 

I særskilte tilfeller kan også Kursdeltakere få refundert hele eller deler av påmeldingsavgiften etter Skrivekursets start, for eksempel av helsemessige årsaker. Årsaken for forespørsel om refusjon må dokumenteres av Kursdeltaker, for eksempel ved fremleggelse av legeerklæring mv. 

11. Ansvarsfraskrivelse

 

Skrivekurset gir av åpenbare grunner ingen garantier for at Kursdeltakere oppnår målbare forbedringer i sine skriveferdigheter, dette er først og fremst Skrivedeltakernes sitt eget ansvar. 

Skrivekurset og alle tilknyttede elementer leveres på “som den er”- og “som tilgjengelig”-basis uten særlige garantier, inkludert Skrivekursets tilgjengelighet, egnethet eller oppetid.

Skrivekurset kan vise til lenker til andre nettsteder som ikke er tilknyttet Heksesirkel. Vi er derfor ikke ansvarlig for innhold, nøyaktighet eller meninger uttrykt på slike tredjeparts nettsteder, og er ikke forpliktet til å undersøke, overvåke eller kontrollere disse nettstedene for nøyaktighet eller fullstendighet. Kursdeltakere som besøker tredjeparts nettsteder utenfor Skrivekurset, gjør dette på egen risiko.

12. Personopplysninger

 

For å kunne tilby Skrivekurset må Heksesirkel behandle personopplysninger om Kursdeltakere. I Heksesirkel sin personvernerklæring finner du informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i forbindelse med Skrivekurset. Personvernerklæringen er tilgjengelig her. 

13. Kontakt

 

Dersom du har spørsmål til Skrivekurset eller disse Vilkårene kan du kontakte oss på:

E-post: [email protected]

14. Lovvalg 

 

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

 

Enhver uenighet eller tvist som gjelder Vilkårene eller Skrivekurset skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke er mulig å komme til enighet, kan tvisten bringes inn for domstolene.Heksesirkel Høst 2022 Nedbetaling

Dette får du:

 • Kurs og nettsamfunn
 • Live foredrag, gjestelærere og skriveøvelser
 • Mentorgruppe fra november til mars
 • Utvalg av Studio Jackson's klassikere, inkluderer Pengetimen, Pepperkakehuset og Astrobonus
 • Arbeidsbok i posten